Ja, ik wil ook aan de slag met waterstof!

Met de Groene Waterstof Booster realiseren we de doorontwikkeling van waterstof

Verduurzaming speelt een steeds grotere rol in ons leven, het wordt immers steeds duidelijker waarom dit zo belangrijk is. De toepassingen van wind- en zonne-energie zijn inmiddels bij het grote publiek bekend maar de groene waterstof, die in opmars is, wordt gezien als een andere belangrijke energiedrager in het verduurzamen van ons energiesysteem.

Noord Nederland staat al van oudsher bekend als dé regio met kennis en kunde van gassen. Nu gaan we ons als regio inzetten om de doorontwikkeling van groene waterstof te realiseren zodat het vervolgens grootschalig toegepast kan worden in de energietransitie. We zijn ons ervan bewust dat innovatie zowel risicovol als kostbaar is. Ideeën en initiatieven die ontstaan sneuvelen veelal door gebrek aan kennis of mogelijkheden om ideeën te testen. Om daar verandering in te brengen is de Groene Waterstof Booster opgezet.

De Groene Waterstof Booster is een samenwerkingsverband van onderstaande partijen met de Hanzehogeschool als penvoerder:

De Groene Waterstof Booster vesnelt door middel van vijf werkpakketten de ontwikkelingen in waterstof. Dit doen we onder andere door ondernemers te helpen bij de realisatie van  waterstofideeën met een financieel zeer aantrekkelijke regeling. De regeling biedt toegang tot een breed (kennis)netwerk in Noord-Nederland en ook nog eens unieke testmogelijkheden op het terrein van EnTranCe. Door ideeën en innovaties op het gebied van groene waterstof te verbinden aan studenten, onderwijsinstellingen, MKB en de Industrie realiseren we het volgende:

  • De verbinding tussen partijen en initiatieven in het Noorden waarmee we groene waterstof innovaties versnellen doormiddel van innovatieve praktijkprojecten met als doel duurzame groei en de realisatie van werkgelegenheid.
  • Een open innovatie klimaat waar veilig, concreet en praktisch gewerkt kan worden aan waterstof oplossingen en de promotie van waterstof met als doel Noord-Nederland (inter)nationaal op de kaart te zetten als een groene waterstof regio
  • Het geven van demonstraties en het ontwikkelen van lesstof over waterstof met als doel kennis en technologie over te brengen aan studenten, professionals, bestuurders en beleidsmakers.

Werkpakket 1: Inrichten & projectmanagement van de Groene Waterstof Booster

Werkpakket 1. richt zich op het realiseren van de uitvoerende projectorganisatie van de Groene Waterstof Booster én het open Innovatieproject. We doen dit inhoudelijk, financieel en administratief, binnen de gestelde termijn en binnen het budget. Het project wordt onder verantwoordelijkheid en coördinatie van penvoerder Hanzehogeschool Groningen uitgevoerd.

Contact: Tjerk Jansma, Hanzehogeschool

Werkpakket 2: Ontwikkelen & uitvoeren van promotie- en kennisuitwisseling

Binnen dit werkpakket organiseren we PR-activiteiten, bijeenkomsten én vergroten we het groene waterstofnetwerk. Het doel is om zichtbaarheid en kennis te vergroten waarbij het delen van kennis tussen het MKB en de stakeholders centraal staat. Hierbij maken we gebruik van het Hydrogreenn-netwerk. Werkgevers en ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord neemt hier samen met de penvoerder Hanzehogeschool Groningen het voortouw in. Het nationale en regionale netwerk van VNO-NCW MKB Noord wordt actief ingeschakeld om bekendheid te geven aan Noordelijke waterstofinitiatieven en -projecten.

Contact: Jurgen Elshof VNO-NCW MKB Noord

Werkpakket 3: Initiëren & ontwikkelen van samenwerkingsprojecten

De Groene Waterstof Booster zorgt voor een open innovatieomgeving voor toepassingen van groene waterstof. De opgedane kennis wordt maximaal opengesteld aan deelnemende partijen om de ontwikkelingen in groene waterstof te versnellen. Daarbij is het van belang dat het MKB de juiste balans ervaart tussen investeren in innovaties                en de versnelling in innovatie. De brede ontwikkeling van groene waterstofprojecten is belangrijk om draagvlak te verkrijgen en waterstof onderwerpen actueel te laten zijn bij ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Contact: Patrick Cnubben, New Energy Coalition

Werkpakket 4: Ontwikkelen van competenties

Momenteel wordt al op grote schaal (grijze) waterstof ingezet in de industrie. Waterstof kan een veel bredere, significante rol gaan spelen in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. Een belangrijk aandachtspunt – en op dit moment groot knelpunt – is de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel voor bijvoorbeeld de ombouw van bestaande energiesystemen of voertuigen naar waterstof gedreven systemen. In werkpakket 4. zorgen we voor het concreet ontwikkelen van lesmateriaal en het opleiden van docenten. Dit doen we op verschillende niveaus van onderwijs: MBO, HBO en WO en contractonderwijs voor werkende professionals. We willen de opleidingen aan laten sluiten op de regionale en nationale ontwikkelingen want de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel is een allesbepalende voorwaarde om de transitie naar waterstof daadwerkelijk te realiseren.

Contact: Roeland Hogt, Noorderpoort

Werkpakket 5: Verstevigen van demonstratie-, onderwijs- en test faciliteiten

Dit werkpakket heeft als doel om de demonstratie-, onderwijs- en testfaciliteiten geschikt te maken voor groene waterstofprojecten. Daarbij ondersteunen we ook de gebruikers van deze faciliteiten. Aanpassingen aan de infrastructuur op EnTranCe en koppeling met testfaciliteiten van andere partners (GasTerra, Gasunie, DNV-GL, Groningen Seaports, Fieldlab Emmen, Rendo) zijn nodig om een testfaciliteit van de hele waterstofwaardeketen te realiseren.

Contact: Tjerk Jansma, Hanzehogeschool